/* Διαλέξεις στην Αθήνα: Υποδοχή */ Διαλέξεις στην Αθήνα

Υποδοχή

Στό παρόν ιστολόγιο γίνεται μία προσπάθεια ταξινομήσεως τῶν ἐν Άθήναις διαλέξεων καί ἐκδηλώσεων ἀνά κρατικόν ἵδρυμα ἤ ἰδιωτικόν φορέα περί διαφόρων θεμάτων, ὅπως Ἀρχαίας Γραμματείας, Φιλοσοφίας, Έπιστήμης, Τέχνης κτλ.

Φυσικὰ δέν πρόκειται διά ἕνα πλήρη ὁδηγόν τῶν ὁμιλιῶν πού λαμβάνουν χώραν εἰς τήν πρωτεύουσαν ἀλλά διά μίαν καθαράν ὑποκειμενικήν πρότασι καί προβολήν ὡρισμένων ἐξ αὐτῶν. Ἐπιλέξτε μία κατηγορία ἀπὸ τοὺς κάτωθι φορεῖς:

Α. Πανεπιστήμια, Σχολές, Σύλλογοι
Β. Μουσεῖα, Ἱδρύματα
Γ. Δῆμοι, Σχολεία
Δ. Ἐκδοτικοὶ Οἴκοι
Ε. Ξένα Ἵδρύματα, Ἰνστιτοῦτα κτλ.
ΣΤ. Ἄλλοι Φορεῖς
Ζ. Λοιπὲς Ἐκδηλώσεις